Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DG ART Agnieszka Deluga z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się, pisząc na adres info@warsztatyfotograficzne.art
 3. Podane dobrowolnie dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a. komunikacji związanej ze sprzedażą usług oferowanych przez DG ART,
  b. komunikacji posprzedażnej i działań marketingowych,
  c. wysyłki newslettera (jeżeli została wyrażona na niego oddzielna zgoda),
  d. prowadzenia analiz i statystyk oraz archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą wykorzystywane podczas komunikowania się z Państwem drogą e-mailową, pocztową lub telefoniczną w celu odpowiadania na zapytania, dotyczące świadczenia usług oraz realizacji zobowiązań, wynikających z zamówienia przez Państwa usług, świadczonych przez Administratora.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały pobrane.
 6. Administrator nie udostępnia innym podmiotom danych personalnych, posiadanych w swoich zasobach. Wyjątek stanowi udostępnienie dokumentów, które zawierają dane osobowe na żądanie organów publicznych.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.