§1.

Organizatorem Biebrzańskich Spotkań Fotograficznych jest firma DG ART Agnieszka Deluga-Góra z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „organizatorem”.

§2.

1. Uczestnikiem warsztatów może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 14
lat, mogą brać udział w warsztatach jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
2. Chęć udziału w warsztatach można zgłaszać drogą e-mailową lub telefoniczną. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decydują: kolejność
zgłoszenia, a następnie wniesienia opłaty.
3. Wpisanie na listę uczestników potwierdzane jest przez organizatora e-mailowo w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Osoby, które nie
otrzymają potwierdzenia, proszone są o jak najszybszy kontakt telefoniczny z organizatorem.
4. Rezerwacja zostaje ostatecznie potwierdzona po otrzymaniu wpłaty, której termin oraz wysokość zostanie podana przez organizatora. Brak wpłaty w
ustalonym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników wydarzenia i udostępnienie miejsca innym.
5. Dokonując wpłaty, uczestnik potwierdza znajomość tego regulaminu i akceptuje jego warunki.

§3.

1. Organizator odpowiada za należyte przeprowadzenie zajęć zgodnie z ich tematyką.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przebiegu szkolenia m.in. z powodu warunków pogodowych lub innych czynników niezależnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych oraz w sytuacji, gdy zgłosi się zbyt mała
liczba uczestników. O fakcie tym organizator poinformuje niezwłocznie osoby zapisane na dane wydarzenie.
4. W przypadku odwołania warsztatów, organizator zaproponuje uczestnikom udział w warsztatach w nowym terminie lub, na wniosek uczestnika,
dokona zwrotu wpłaconych środków w ciągu 7 dni od chwili otrzymania wniosku o zwrot.

§4.

1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach musi zostać zgłoszona w formie pisemnej na adres info@warsztatyfotograficzne.art  
2. Uczestnik otrzyma:
a) Pełny zwrot opłaty, gdy rezygnacja z udziału w warsztatach nastąpi na 30 lub więcej dni przed terminem ich rozpoczęcia.
b) 75% zwrotu opłaty lub opcję udziału w innych warsztatach, gdy rezygnacja z udziału nastąpi w przedziale od 29 do 14 dni przed ich rozpoczęciem.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia warsztatów nie uprawnia do otrzymania zwrotu wniesionej opłaty.
4. W wyjątkowych przypadkach lub z powodów losowych, uczestnik może – po konsultacji z organizatorem – wziąć udział w innym szkoleniu, w
uzgodnionym wspólnie terminie bez dopłaty lub za uzgodnioną dopłatą.
5. Niezgłoszona nieobecność na warsztatach wiąże się z całkowitą utratą dokonanej opłaty oraz brakiem możliwości ubiegania się o jej zwrot.

§5.

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń organizatora. Dotyczy to w szczególności kwestii bezpieczeństwa.
2. Podczas warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz stosowania innych używek. Niezastosowanie się do
tego zalecenia może spowodować natychmiastowe wydalenie uczestnika z zajęć, bez możliwości ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty.
3. Dotyczy to także innych zachowań, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu innych uczestników szkolenia.
4. Uczestnik szkolenia, który swoim działaniem spowoduje straty materialne lub uszczerbek na zdrowiu względem organizatora, właściciela obiektu
noclegowego, prowadzących zajęcia lub innych uczestników, ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poczynione szkody.
5. Uczestnik warsztatów, korzystający ze sprzętu fotograficznego, udostępnianego przez naszych partnerów, zobowiązuje się do należytego jego
użytkowania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia takiego sprzętu, koszty naprawy lub odkupienia ponosi użytkownik.

§6.

Stawiając się na warsztaty, uczestnik automatycznie potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną Covid-19 lub inną chorobą zakaźną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 14 nie miał(a) styczności z osobami chorymi na Covid-19, inne choroby zakaźne lub przebywającymi na kwarantannie.

§7.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej w trakcie trwania warsztatów i publikacji wyżej wymienionych
materiałów w celach promocyjnych na własnych stronach www oraz w portalach społecznościowych.
2. Osoby, które nie życzą sobie publikowania ich wizerunku w takich materiałach, winny zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej
na adres e-mailowy info@warsztatyfotograficzne.art

§8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby organizatora.

Warszawa, 10.02.2022

§1.

Organizatorem warsztatów i spacerów fotograficznych PhotoWalk, CityWalk oraz NatureWalk jest firma DG ART Agnieszka Deluga-Góra z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „organizatorem”.

§2.

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą brać udział w warsztatach z rodzicem lub opiekunem prawnym.
2. Chęć udziału w wydarzeniu można zgłaszać drogą e-mailową lub telefoniczną. Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decydują: kolejność zgłoszenia, a następnie wniesienia opłaty.
3. Wpisanie na listę uczestników potwierdzane jest przez organizatora e-mailowo w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia. Osoby, które nie otrzymają potwierdzenia, proszone są o jak najszybszy kontakt telefoniczny z organizatorem.
4. Rezerwacja zostaje ostatecznie potwierdzona po otrzymaniu wpłaty, której termin oraz wysokość zostanie podana przez organizatora. Brak wpłaty w ustalonym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników wydarzenia i udostępnienie miejsca innym chętnym.
5. Dokonując wpłaty, uczestnik potwierdza znajomość tego regulaminu i akceptuje jego warunki.

§3.

1. Organizator odpowiada za należyte przeprowadzenie zajęć zgodnie z ich tematyką.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji przebiegu szkolenia m.in. z powodu warunków pogodowych lub innych czynników niezależnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania warsztatów z przyczyn niezależnych oraz w sytuacji, gdy zgłosi się zbyt mała liczba uczestników. O fakcie tym organizator poinformuje niezwłocznie osoby zapisane na dane wydarzenie.
4. W przypadku odwołania warsztatów, organizator zaproponuje uczestnikom udział w warsztatach w nowym terminie lub, na wniosek uczestnika, dokona zwrotu wpłaconych środków w ciągu 7 dni od chwili otrzymania wniosku/prośby o zwrot.

§4.

1. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach musi zostać zgłoszona telefonicznie lub w formie pisemnej na adres info@warsztatyfotograficzne.art  
2. Uczestnik otrzyma pełny zwrot opłaty, gdy rezygnacja z udziału w warsztatach nastąpi na 7 lub więcej dni przed terminem ich rozpoczęcia.
3. Uczestnik otrzyma zwrot 75% opłaty lub opcję udziału w innych warsztatach, gdy rezygnacja nastąpi mniej niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.
4. Rezygnacja na mniej niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów lub niezgłoszona nieobecność na warsztatach wiąże się z całkowitą utratą dokonanej opłaty oraz brakiem możliwości ubiegania się o jej zwrot. W sytuacjach wyjątkowych, organizator może wyrazić zgodę na udział w innych warsztatch PhotoWalk.

§5.

1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń organizatora. Dotyczy to w szczególności kwestii bezpieczeństwa podczas szkolenia.
2. Uczestnik szkolenia, który swoim działaniem spowoduje straty materialne lub uszczerbek na zdrowiu względem prowadzących zajęcia lub innych uczestników, ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poczynione szkody.
3. Uczestnik warsztatów, korzystający ze sprzętu fotograficznego, udostępnianego przez naszych partnerów, zobowiązuje się do należytego ich użytkowania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia takiego sprzętu, koszty jego naprawy lub odkupienia ponosi osoba użytkownik.

§6.

Stawiając się na wydarzenie, uczestnik automatycznie potwierdza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną Covid-19 lub inną chorobą zakaźną, nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 14 nie miał(a) styczności z osobami chorymi na Covid-19, inne choroby zakaźne lub przebywającymi na kwarantannie.

§7.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji zdjęciowej i filmowej w trakcie trwania warsztatów i publikacji wyżej wymienionych materiałów w celach promocyjnych na własnych stronach www oraz w portalach społecznościowych.
2. Osoby, które nie życzą sobie publikowania ich wizerunku w takich materiałach, winny zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem zajęć w formie pisemnej na adres e-mailowy info@warsztatyfotograficzne.art

§8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby organizatora.

Warszawa, 10.02.2022